Prečo sme vznikli – Fondation of Civil Association

Kremnica nad zlato

Občianske združenie Kremnica nad zlato vzniklo v roku 2006 ako jednoznačná reakcia verejnosti na šialený plán otvorenia povrchovej ťažby zlata v bezprostrednej blízkosti mesta. Združenie Kremnica nad zlato bolo založené za účelom ochrany záujmov obyvateľov mesta pred negatívnymi environmentálnymi a predovšetkým socio-ekonomickými a hospodárskym dôsledkami projektu povrchovej ťažby zlata. Primárne ide o združenie občanov (a nie ekologických aktivistov), ktorí obhajujú svoje občianske slobody a majetkové práva (ochrana pred znehodnotením súkromného vlastníctva – nehnuteľností a pozemkov obyvateľov mesta) pred súkromnými záujmami ťažiarskych spoločností. Právo na ochranu súkromného vlastníctva a životného prostredia občanom garantuje ústava SR a legislatíva EU. Občianske združenie Kremnica nad zlato má širokú členskú základňu 4700 občanov SR (z toho 2200 obyvateľov mesta Kremnica).

          Slovenská republika je členským štátom EU (info pre britských akcionárov – nenachádza sa v Afrike ani na Balkáne) a všade na jej území narazili ťažobné spoločnosti na masívny a rozhodný odpor širokej verejnosti a lokálnych autorít (Detva, Košice, oblasť Považský Inovec). Obyvateľstvo je natoľko finančne gramotné a schopné nezávislého posúdenia situácie, že sľubované „benefity“ a šablónovité neprofesionálne marketingové stratégie zo strany ťažobných spoločností nevyvolávajú očakávané nadšenie ako v krajinách tretieho sveta. Štatisticky v priemere viac ako 2/3 majetku majú občania SR viazané v hodnote svojich nehnuteľností a pozemkov. Všetci si uvedomujeme, že i len hrozba akejkoľvek novej ťažby (hoci aj podľa najprísnejších ekologických noriem EU) v blízkosti vzácneho historického mesta stredoeurópskeho významu (pred rokom 2006 to bola lukratívna lokalita), už spôsobila výrazný pokles záujmu o investície a výrazne znehodnotila trh s nehnuteľnosťami v neprospech občanov. V prípade realizácie ťažby by tieto straty nadobudli trvalý nevratný charakter.    

          Občianske združenie Kremnica nad zlato sa v prípadoch porušenia občianskych slobôd a majetkových práv občanov SR a obyvateľov Kremnice nekompromisne obracia na súdy v rámci SR (v septembri 2012 úspešný súdny spor s Obvodným úradom životného prostredia v Banskej Štiavnici, na ďalšie súdne spory sa intenzívne pripravuje), pričom v prípade potreby sme odhodlaní postúpiť žaloby aj na úrovni EU.   

 

 

Kremnica Beyond Gold 

 People of the small town of Kremnica founded the civil association of Kremnica Beyond Gold (KNZ) in 2006 in response to the absurd plan of starting an open pit mining operation close to the town.

Through exercise of our civil freedoms and proprietary rights we are primarily focused on defense of Kremnica‘s economy, environment and the value of its residents‘ private property against individual interests of mining companies. KNZ includes 4700 members, of which 2200 are residents of Kremnica.         

In case of violation of civil freedoms and proprietary rights of Kremnica residents, KNZ brings legal charges against violators in courts of the Slovak Republic and, if necessary, it proceeds to relevant courts on EU level.

In Slovakia, mining companies have been meeting with massive resistance of both general public and local authorities everywhere they appeared (Detva, Košice, Považský Inovec region). Our people are literate in finance and capable of independent assessment, to the extent that the promised „benefits“ and messages of costly PR campaigns launched by mining companies attracted very few fans. Statistically, two thirds of Slovaks‘ property value is tied with the price of their lands and houses. We already experienced that in face of the threat of new mining operation (even if complying with the strictest EU environmental standards) near the historical town of Kremnica, the property market fell significantly to the detriment of local owners. Should any mining project go ahead, such losses would become permanent and irreversible.

 

 

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);