Stanovy zdruzenia

Stanovy občianskeho združenia „Kremnica nad zlato“

I.
Základné ustanovenia

  1. Názov združenia je “Kremnica nad zlato” (ďalej len združenie).
  2. Sídlom združenia je Ul. ČSA č. 254/68, 96701 Kremnica.

II.
Cieľ a činnosť združenia

  1. Združenie má napomáhať ochrane a tvorbe životného prostredia, ochrane kultúrnych a historických pamiatok a vytváraniu podmienok pre udržanie a zvyšovanie kvality života.
  2. Združenie má za cieľ chrániť životné prostredie pred negatívnymi dopadmi aktivít súvisiacich s ťažbou nerastných surovín v meste Kremnica a jeho okolí.
  3. Združenie vzniká priamo za účelom účasti na posudzovacích a rozhodovacích procesoch súvisiacich s ťažbou nerastov, napríklad podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie NR SR c. 127/94 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov v rozsahu, ako stanovuje príloha tohto zákona.
  4. Združenie využíva možnosti dané zákonom č. 127/1994 a ostatnými právnymi normami, platnými na území Slovenskej republiky, rešpektuje svoje stanovy a program. Združenie je mimovládnou a neziskovou organizáciou, ktorá svoju činnosť vyvíja nezávisle od politických strán a záujmov hospodárskych organizácií.
  5. Na ceste za týmto cieľom združenie podporuje, organizuje i realizuje

a)      projekty a iniciatívy zamerané na ochranu životného prostredia

b)      projekty a iniciatívy zamerané na vytváranie a presadzovanie participatívnych modelov ochrany životného prostredia

c)      projekty a iniciatívy za dodržiavanie ľudských, občianskych a environmentálnych práv

d)     komunitné programy

e)      aktivity pre mládež

f)       školiacu, vzdelávaciu a publikačnú činnosť

  1. Združenie spolupracuje s občanmi, školami, orgánmi samosprávy i štátnej správy, mimovládnymi organizáciami, podnikateľskými a inými subjektami.

 

 

 III.

 Členstvo v združení

1. Členom združenia môže byť:

a) fyzická osoba so štátnou príslušnosťou Slovenskej republiky, alebo cudzí štátny príslušník žijúci na území Slovenskej republiky, staršia ako 15 rokov, ktorá súhlasí so stanovami a cieľom združenia

b) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá súhlasí so stanovami a cieľom združenia, v mene člena – právnickej osoby vystupuje vždy zmocnenec.

2. Členom združenia sa stáva fyzická alebo právnická osoba podľa ods. 1 vlastnoručným zápisom alebo zápisom zmocnenca (podľa §31 až §33 OZ) do Knihy členov.

3. Členstvo vzniká dňom zápisu podľa III. čl.2.

4. Členstvo zaniká:

a/ vlastnoručným záznamom alebo záznamom zmocnenca v Knihe členov

b/ úmrtím člena združenia – fyzickej osoby

c/ zánikom člena združenia – právnickej osoby

d/ zánikom združenia.

5. Počet členov združenia nie je obmedzený.

 

 

IV.

 Práva a povinnosti členov združenia

1. Člen združenia má právo najmä:

a/ podieľať sa na činnosti združenia

b/ obracať sa na orgány združenia s podnetmi a  sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko

c/ byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia a  o zmenách v Knihe členov a Knihe členov Rady  zakladateľov

d/ zúčastňovať sa na zasadnutí orgánov združenia

e/ podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov  združenia

f/ podávať návrh na zaradenie výdajov súvisiacich  s činnosťou v združení a výdajov súvisiacich so  zvolaním Valného zhromaždenia do rozpočtu  zhromaždenia

2. Člen združenia realizuje svoje práva v združení najmä na Valnom zhromaždení. V prípade použitia inej formy realizácie svojich práv si prípadné výdaje hradí sám.

3. Povinnosťou člena združenia je:

a/ dodržiavať stanovy združenia

b/ včas informovať niektorého člena Rady zakladateľov o  zmenách osobných údajov evidovaných v Knihe členov.

 

 V.

 Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

1. Rada zakladateľov

2. Valné zhromaždenie

3. Kontrolná skupina.

 

 VI.

 Rada zakladateľov

1. Rada zakladateľov (ďalej iba Rada) predstavuje výkonný orgán združenia a pozostáva z členov združenia.

2. Rada vykonáva najmä nasledovné činnosti:

a/ riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami  Valného zhromaždenia

b/ vypracúva plán činnosti a správu o činnosti

c/ vypracúva rozpočet a správu o hospodárení

d/ zaraďuje do rozpočtu združenia na požiadanie člena združenia jeho výdaje súvisiace s činnosťou v združení a výdaje súvisiace so zvolaním Valného zhromaždenia

d/ informuje členov združenia o zmenách v Knihe členov od posledného Valného zhromaždenia

e/ informuje členov združenia o zmenách v Knihe členov Rady združenia od posledného Valného zhromaždenia

f/ prijíma alebo zamieta návrhy a pripomienky členov združenia

g/ poveruje člena združenia vedením evidencie

h/ poveruje člena združenia vedením rokovania na Valnom zhromaždení

i/ poveruje člena združenia na žrebovanie členov Kontrolnej skupiny

j/ odovzdáva majetok združenia Kontrolnej skupine pri jej vzniku

k/ nahlasuje zmeny stanov združenia, prípadne zrušenie združenia príslušnému štátnemu orgánu

l/ rozhoduje o zrušení združenia.

 

3. Rada vzniká z členov prípravného výboru.

4. Rozširovanie Rady o nového člena schvaľuje Rada.

5. O vstup do Rady žiada člen združenia na Valnom zhromaždení.

6. Maximálny počet členov Rady je 7.

7. Ak je v Rade maximálny počet členov, nového člena je možné prijať až po vystúpení niektorého súčasného člena z Rady.

8. Výstup z Rady oznamuje jej člen ostatným členom Rady písomne alebo na Valnom zhromaždení.

9. Dňom vstupu člena združenia do Rady je deň vlastnoručného zápisu člena združenia a všetkých členov Rady do Knihy členov Rady zakladateľov.

10. Dňom výstupu člena z Rady je deň vlastnoručného záznamu do Knihy členov Rady zakladateľov.

11. Ak vystupuje posledný člen z Rady oznamuje túto skutočnosť členom združenia. Práva a povinnosti člena Rady zostávajú takémuto členovi ešte po dobu 30 dní odo dňa záznamu tejto skutočnosti v Knihe členov Rady zakladateľov.

12. Prijatie akéhokoľvek rozhodnutia Rady je podmienené súhlasom väčšiny členov rady.

13. Poverenie člena združenia Radou na niektorú činnosť je podmienené súhlasom člena s týmto poverením.

 VII.

 Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie predstavuje orgán združenia, ktorého prostredníctvom najmä, člen združenia realizuje svoje práva v združení a to:

a/ osobnou účasťou

b/ prostredníctvom zmocnenca

2. Rokovanie Valného zhromaždenia vedie:

a/ člen združenia poverený Radou na túto činnosť

b/ člen Rady, prítomný na Valnom zhromaždení, ktorý je v Knihe členov Rady zakladateľov evidovaný ako prvý, ak nie je určená osoba podľa VII. ods. 2 písm. a.

c/ v prípade ak nie je možné určiť osobu podľa VII.ods. 2 písm. b., vedie rokovanie Valného zhromaždenia člen združenia, prítomný na Valnom zhromaždení, ktorý o túto činnosť prejaví záujem, pokiaľ žiadny z prítomných členov združenia na Valnom zhromaždení proti tomu nevysloví námietku.

3. Na jeden úkon na Valnom zhromaždení môže mať člen združenia iba jedného zmocnenca.

4. V prípade, ak má jeden člen združenia na Valnom zhromaždení zmocnencov na jeden úkon viac, člen, ktorý vedie rokovanie Valného zhromaždenia (ďalej iba Vedúci) určí, ktorému prizná práva a povinnosti člena združenia.

5. Ak je na Valnom zhromaždení prítomný člen združenia i jeho zmocnenec, práva a povinnosti člena má iba prítomný člen združenia.

6. Valné zhromaždenie zvoláva Rada. Pokiaľ požiada aspoň 1/5 členov združenia písomne Radu o zvolanie Valného zhromaždenia, táto zvolá Valné zhromaždenie do 30 dní od prijatia písomnej žiadosti.

7. Člen združenia, ktorý zvoláva Valné zhromaždenie informuje o tejto skutočnosti minimálne 7 dní vopred každého člena Rady zakladateľov a uverejní inzerát v regionálnej tlači o mieste, čase a dôvodoch konania. Iné prostriedky na informovanie verejnosti volí podľa vlastného uváženia.

8. Ak na Valnom zhromaždení nie je prítomný žiadny člen Rady, Vedúci informuje o návrhoch a pripomienkach niektorého člena Rady bezprostredne po ukončení Valného zhromaždenia.

9. Valného zhromaždenia sa môže účastniť i nečlen združenia.

10. Nečlen združenia, ktorý sa zúčastňuje Valného zhromaždenia nenadobúda práva a povinnosti člena združenia.

 

 

 VIII.

 Kontrolná skupina

1. Kontrolná skupina (ďalej len KS) predstavuje orgán združenia, ktorý spôsobom určeným stanovami nakladá s majetkom združenia.

2. KS pozostáva z max. 3 členov združenia.

3. Funkčné obdobie KS trvá od jej ustanovenia do Valného zhromaždenia.

4. V prípade, že nie je KS vytvorená, jej činnosť vykonáva Rada.

5. KS vytvárajú členovia združenia na Valnom zhromaždení.

6. Členom KS môže byť člen združenia prítomný na Valnom zhromaždení, ktorý prejaví o členstvo v KS záujem.

7. V prípade väčšieho počtu záujemcov o členstvo v KS, členov KS určí žreb.

8. Žrebovanie členov KS vykonáva:

a/ člen združenia poverený Radou na túto činnosť

b/ člen Rady, prítomný na Valnom zhromaždení, ktorý je v Knihe členov Rady zakladateľov evidovaný ako prvý, ak nie je určená osoba podľa VIII. ods. 8 písm. a.

c/ v prípade ak nie je možné určiť osobu podľa VIII. ods. 8. písm. b., vykonáva žrebovanie člen združenia, prítomný na Valnom zhromaždení, ktorý o túto činnosť prejaví záujem, ak žiadny z prítomných členov združenia na Valnom zhromaždení nevysloví proti tomu námietku.

9. Každé rozhodnutie KS je podmienené súhlasom všetkých jej členov.

 

 IX.

 Hospodárenie združenia

1. Združenie hospodári iba s finančným majetkom.

2. Zdrojom majetku sú členské príspevky vyberané na Valnom zhromaždení, prípadne dary, granty, a iné príspevky od fyzických alebo právnických osôb.

3. Výška členských príspevkov nie je pevne stanovená, závisí od rozhodnutia člena na Valnom zhromaždení.

4. Príspevky vyberá KS.

5. Ak o to požiada aspoň 1 člen Valného zhromaždenia, je Kontrolná skupina povinná zvoliť takú formu vyberania príspevku, aby bola zachovaná anonymita o výške príspevku každého člena združenia na Valnom zhromaždení.

6. KS na Valnom zhromaždení zverejní celkovú hodnotu majetku združenia (príjmová časť rozpočtu).

7. KS vypláca na Valnom zhromaždení z vybraných príspevkov nároky členov združenia uvedené vo výdajovej časti rozpočtu

a/ v plnej výške, ak je príjmová časť väčšia alebo rovná výdajovej

b/ v pomernej výške, ak je príjmová časť menšia ako výdajová

8. Prípadný kladný rozdiel medzi príjmovou a výdajovou časťou rozpočtu použije KS na účely ochrany životného prostredia, prípadne na charitatívne účely.

9. KS majetok nepoužitý podľa IX.ods. 8., odovzdáva po ukončení svojho funkčného obdobia Rade.

 

 X.

 Konateľ (štatutárny orgán)

1. Konateľom , ktorý zastupuje združenie navonok je člen Rady.

2. Konateľom bezprostredne po vzniku združenia je člen Rady, ktorý je evidovaný v Knihe členov Rady zakladateľov ako prvý.

3. Konateľ môže práva a povinnosti konateľa odovzdať inému členovi Rady so súhlasom tohto člena.

4. Odovzdaním práv a povinností konateľa inému členovi Rady je odovzdávajúci člen týchto práv a povinností zbavený.

 XI.

 Evidencia združenia

1. Združenie vedie:

a/ evidenciu členov združenia v Knihe členov

b/ evidenciu členov Rady zakladateľov v Knihe členov Rady zakladateľov

c/ evidenciu o príjmoch a výdajoch súvisiacich s činnosťou združenia.

2. Združenie môže viesť zápisy z rokovaní Valného zhromaždenia.

3. Evidenciu vedie:

a/ člen združenia poverený na túto činnosť Radou

b/ člen Rady, ktorý je v Knihe členov Rady evidovaný ako prvý, v prípade ak nebol na evidenciu poverený Radou žiadny člen združenia

4. Každý druh evidencie môže viesť iný Radou poverený člen združenia

 

 XII.

 Zánik združenia

1. Združenie zaniká:

a/ pri dosiahnutí cieľa – zrušením Radou na Valnom zhromaždení

b/ vystúpením posledného člena z Rady a neschválením jeho zástupcu v stanovenej lehote (zánik tzv. všeobecným znechutením).

2. O spôsobe naloženia s prípadným majetkom združenia rozhoduje v prípade zrušenia podľa XII.ods.1.písm.a Rada, v prípade zrušenia podľa XII.ods.1. písm.b posledný člen Rady.

 

 

 XIII.

 Záverečné ustanovenia

1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Valným zhromaždením.

2. Združenie vzniká dňom registrácie na ministerstve vnútra.

 

if (document.currentScript) {